Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku

Monitoring: Procedura dot. monitoringu na obiektach OSiR

 

WYSOGOTOWO, ul. Wierzbowa 33
62-081 Przeźmierowo

tel.: +48 61 8203 597, +48 61 8280 921
infolinia 0 801 080 930

www.bezpieczne-dane.eu

  

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2018

                                                                               Dyrektora  Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                                    z dnia 01.10.2018r.

 

                        Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

                    w Obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

I podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 

II Celem monitoringu jest:

 

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
  1. ochrona mienia na terenie placówki,
  2. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
  3. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
   1. ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
   2. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 

 1. OSiR  w swoich obiektach (Stadion w Buku i Przystań w Niepruszewie) posiada monitoring wizyjny zewnętrzny.
 2. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

3.1.zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,

3.2.niszczenia mienia placówki,

3.3.niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiskach, skateparku, parkingu oraz teren  wokół przystani,

3.4.przywłaszczania,

3.5.konfliktowych, np. bójek,

3.6.podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.

 

 1. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą  rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres  3 miesięcy od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Wskazana osoba prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje się datę i krótki opis zdarzenia .
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

 

IIIA. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w Administracji OSiR  przez okres 12 m-cy.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

 

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 

 1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:

2.1.pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i            opiekuńcze,

2.2.pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-      pedagogiczna,

2.3.pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

2.4.pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i         przebieralnia.

 1. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
 2. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 4. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

 

V Przepisy końcowe:

 

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma Dyrektor OSiR.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01.10.2018r.                                  

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz